شنبه 3 اسفند 1398
 سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزیEPL
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 20 شهريور 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 20 شهريور 1398
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 21 شهريور 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان