شنبه 26 اسفند 1396
 " فن بیان و مهارت های ارتباط کلامی و نقش آن در پیشبرد مذاکره" در شهر نجف آباد