شنبه 2 تير 1397
 " فن بیان و مهارت های ارتباط کلامی و نقش آن در پیشبرد مذاکره" در شهر نجف آباد