چهارشنبه 27 دي 1396
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و آلمان
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و آلمان
22 آذر 1395
ساعت 10:30 صبح
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
میدان فیض، سالن همایش ها
 
***لیست حاضرین در جلسه***
 
Business Forum to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Germany
12 December 2016
 
22 آذر 1395
ساعت 10:30 صبح
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
میدان فیض، سالن همایش ها