پنجشنبه 1 فروردين 1398
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و استان "خرسون" اوکراین