دوشنبه 6 تير 1401
 بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و سوئد
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 6 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 6 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 6 اسفند 1399
برگزار کننده:واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان