پنجشنبه 2 بهمن 1399
 آشنایی با امور دبیرخانه و آرشیو مخصوص دبیرخانه تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 23 دي 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 20 دي 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 23 دي 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی