پنجشنبه 1 فروردين 1398
 کارگاه آموزشی " آشنایی با فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه ها"