يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
 کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه ضرورتی انکارناپذیر در بقا سازمانها