جمعه 28 مرداد 1401
 گردشگری صنعتی 79
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 11 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 11 مرداد 1401
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار