دوشنبه 6 تير 1401
 گردشگری صنعتی ۷۴
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 24 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 24 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 24 خرداد 1401
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان