دوشنبه 6 تير 1401
 انواع ثبت در سامانه جامع تجارت ایران
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 30 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 31 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی