دوشنبه 6 تير 1401
 گردشگری صنعتی ۷۳
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 17 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 16 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 17 خرداد 1401
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان