دوشنبه 6 تير 1401
 تحول فروش
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 25 خرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 خرداد 1401
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 25 خرداد 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی