پنجشنبه 30 دي 1400
 نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 29 دي 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 29 دي 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی