پنجشنبه 30 دي 1400
 طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی شهر اصفهان
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 27 دي 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 27 دي 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی