پنجشنبه 30 دي 1400
 بازاریابی
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 8 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 8 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی