چهارشنبه 10 آذر 1400
 برندشناسی و ثبت برند
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 16 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 16 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی