چهارشنبه 10 آذر 1400
 قانون مقررات صادرات و واردات و برگشت ارز
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 10 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 10 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی