چهارشنبه 10 آذر 1400
 گردشگری صنعتی 60
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 2 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 آبان 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 2 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار