چهارشنبه 10 آذر 1400
 ثبت شرکت در خارج از کشور
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 3 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 آبان 1400
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 3 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی