چهارشنبه 10 آذر 1400
 بازاریابی
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 1 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 آبان 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 1 آذر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی