دوشنبه 6 تير 1401
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت سالزبورگ اتریش
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 18 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری:دوشنبه 18 آبان 1394
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت سالزبورگ اتریش
18 آبان ماه 1394 
ساعت 10:30 صبح
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت سالزبورگ اتریش
18 آبان ماه 1394
 ساعت 10:30 صبح  
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان