چهارشنبه 27 دي 1396
 همایش آشنایی با اتاق بازرگانی اصفهان (تست)
همایش آشنایی با اتاق بازرگانی اصفهان


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان


1395/05/24 یکشنبه

همایش آشنایی با اتاق بازرگانی اصفهان


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان


1395/05/24 یکشنبه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
هزینه شرکت در این همایش مبلغ 90 هزار تومان می باشد