چهارشنبه 27 دي 1396
 نشست بررسی فرصت‌های تجاری و سرمايه گذاری در اصفهان و عمان

نشست بررسي فرصت‌های تجاری و سرمايه گذاری در اصفهان و عمان

13 مرداد 1395

ساعت 17:00

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

***لیست اعضاء حاضر در جلسه***

نشست بررسي فرصت‌های تجاری و سرمايه گذاری در اصفهان و عمان

13 مرداد 1395

ساعت 17:00

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

***لیست اعضاء حاضر در جلسه***اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

13 مرداد 1395

ساعت 17:00

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان