پنجشنبه 2 بهمن 1399
 معرفی پتانسیل های کشور عراق
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 7 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 20 دي 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 8 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی