پنجشنبه 1 فروردين 1398
 کارگاه آموزشی " رويكردی به نگهداري وتعميرمبتنی برقابلیت اطمینان (RCM)"