پنجشنبه 1 فروردين 1398
  آشنایی با مفاهیم نوین و الزامات گزارشگری صورت¬های مالی طبق استانداردهای بین الملل و ایران