پنجشنبه 2 اسفند 1397
 نشست معرفی پتانسیل های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری در ایالت راینلند فالس آلمان