چهارشنبه 10 آذر 1400
 کسباتور 3
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 20 آبان 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 آبان 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 1 آذر 1400 تا پنجشنبه 30 دي 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار