جمعه 28 مرداد 1401
 نشست تخصصی "نحوه کنترل داده های آزمایشگاه و روش های نوین آنالیز معدنی"
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 17 آذر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری:سه شنبه 17 آذر 1394
برگزار کننده:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
نشست تخصصی "نحوه کنترل داده های آزمایشگاه و روش های نوین آنالیز معدنی"

سه شنبه 17 آذرماه 1394

کمیسیون معادن

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
نشست تخصصی "نحوه کنترل داده های آزمایشگاه و روش های نوین آنالیز معدنی"

سه شنبه 17 آذرماه 1394

کمیسیون معادن

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهاناتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان