دوشنبه 5 مهر 1400
 کارگاه برند شخصی
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 22 شهريور 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 شهريور 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 22 شهريور 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی و روابط عمومی اتاق بازرگانی