دوشنبه 5 مهر 1400
 گردشگری صنعتی 49
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 9 شهريور 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 شهريور 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 9 شهريور 1400
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار