دوشنبه 11 مرداد 1400
 گزارش دهی مالی در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 5 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 5 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی