دوشنبه 11 مرداد 1400
 گردشگری صنعتی 44
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 29 تير 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 29 تير 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی