دوشنبه 11 مرداد 1400
 گردشگری صنعتی 43
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 22 تير 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 22 تير 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی