دوشنبه 24 خرداد 1400
 نحوه تدوین استراتژی در راستای اهداف انجمن
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 31 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 31 خرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی