دوشنبه 24 خرداد 1400
 پرداخت هزینه دوره توانمندسازی مدیرعامل ارزش آفرین
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 21 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 22 خرداد 1400 تا يکشنبه 31 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی