دوشنبه 24 خرداد 1400
 ثبت سفارش با رویکرد قابلیت های جدید در سامانه جامع تجارت
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 25 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 25 خرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی