دوشنبه 24 خرداد 1400
 نحوه برنامه ریزی انجمن مبتنی بر نتیجه
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 12 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 12 خرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی