دوشنبه 24 خرداد 1400
 گردشگری صنعتی 37
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 11 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 11 خرداد 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی