پنجشنبه 26 فروردين 1400
 گردشگری صنعتی 29
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 10 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 10 فروردين 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی