شنبه 9 اسفند 1399
 رویداد کارآفرینی ویژه کارآموزان دوره وکالت
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 25 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 26 اسفند 1399 تا شنبه 30 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی