شنبه 9 اسفند 1399
 استراتژی حمایت از اعضاء
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 10 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 10 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی