شنبه 9 اسفند 1399
 مدیریت اجرائی و سازماندهی موثر در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 6 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 6 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی