شنبه 9 اسفند 1399
 آموزش حضوری رفتار سازمانی در نجف آباد
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 5 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 بهمن 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 6 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی