دوشنبه 6 تير 1401
 طراحی خدمات متمایز در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 25 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 بهمن 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 25 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی