پنجشنبه 2 بهمن 1399
 آشنایی با قوانین مالیاتی در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 1 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 27 دي 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی