پنجشنبه 2 بهمن 1399
 پرداخت هزینه دوره رئیس دفتری ویژه قبول شدگان در مصاحبه
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 2 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 20 دي 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 2 بهمن 1399 تا جمعه 3 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی