پنجشنبه 2 بهمن 1399
 گردشگری صنعتی 20
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 30 دي 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 20 دي 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 30 دي 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار