پنجشنبه 1 فروردين 1398
 نشست مشترک با هیئت تجاری عمان